Telemetrijski i SCADA sistemi

Monitoring i nadzor nad realnim fizickim velicinama kao sto su temperatura, pritisak, protok, nivo, vlaznost i dr. se omogucava kreiranjem adekvatnih SCADA (engl. : Supervisory Control and Data Acquisition) sistema. Ako se za transfer podataka sa senzora (mjesta mjerenja) koristi specijalno odabrani komunikacioni kanal i taj prenos se vrsi na veliku udaljenost, onda formiramo tzv. telemetrijski sistem. Na taj nacin, covjek upravlja/nadzire sistem na daljinu, te u odnosu na to sprovodi odgovarajuce akcije.